PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

L&M vindt het belangrijk dat verantwoord en veilig omgegaan wordt met persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan. Hieronder leest u over onze uitgangspunten en de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen.

L&M

L&M is onafhankelijk adviseur op het terrein van sociale zekerheid en tevens erkend professioneel rechtshulpverlener voor het uitvoeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Doelduiding gegevensvastlegging

Persoonsgegevens betreft formatie over een te identificeren persoon, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, BSN nummer, etc. Dit zijn dus gegevens die over een persoon gaan of tot een persoon te herleiden zijn.

Doel vastlegging persoonsgegevens

Bij werkzaamheden bij ondersteuning van werkgevers bij de uitvoering van wettelijke taken bij ziekteverzuimbegeleiding zoals in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Maar ook bij werkzaamheden na het einde van de zogeheten wachttijd, bijvoorbeeld bezwaarprocedures over een loonsanctie en of afwijzing of toekenning van WIA rechten.

Inzicht van onze werkzaamheden

Adviseren inzake ziekteverzuim en re-integratie

Advisering over het vlottrekken van vastgelopen re-integratie

Advisering over mogelijke juridische vervolgstappen bij blokkerende re-integratie

Aanvragen van herbeoordelingen bij het UWV

Uitvoering van bezwaar- & beroepsprocedures

Persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens via onze opdrachtgevers of via werknemers. Wij onderscheiden de volgende gegevensgroepen:

Personalia: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer

Contactgegevens: gegevens uit contacten tussen L&M en betrokkenen, overleg met de back- en frontoffice

Gezondheidsgegevens: eerste ziektedag, medische gegevens, gegevens inzake WIA uitkeringen. Deze gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers, van werknemer of met toestemming van werknemers van derde partijen en bij bezwaar- of beroepsprocedures via het UWV of de rechtsorganen.

In de praktijk verstrekken betrokkenen ons geregeld gegevens van behandelaars. Deze gegevensverstrekking valt onder eigen verantwoordelijkheid van de verstrekkers.

Persoonsgegevens die wij van derden ontvangen kunnen betrekking hebben op gegevens van behandelaren, het UWV, de rechtsorganen of van uw bedrijfsarts.

Persoonsgegevens kunnen worden vertrekt aan

L&M verstrekt persoonsgegevens aan opdrachtgevers indien dit noodzakelijk is om de door de opdrachtgevers opgedragen taken uit te voeren.

L&M verstrekt ook persoonsgegevens voor uitvoering van de met opdrachtgevers afgesloten overeenkomsten, administratie en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Ook verstrekken wij gegevens, waaronder gegevens over de gezondheid, aan het UWV of de rechtspraakorganen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid google analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit  van  hun  campagnes  te  kunnen  bieden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruikenvoor andere Google diensten.

Anonieme informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken wordt door Google bewaard. Wij gebruiken de informatie om onze website te verbeteren. De cookies verzamelen anonieme informatie over het aantal sitebezoekers, hoe ze op de site zijn gekomen en welke pagina’s ze bezoeken. Geen persoonlijke informatie over uw bezoek wordt door ons bewaard.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens conform de wettelijke bewaartermijnen en conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op het moment dat een bewaartermijn verstrijkt zullen persoonsgegevens verwijderd worden.

Beveiliging gegevens

Medische gegevens worden gescheiden van het dossier met persoonsgegevens. Medische gegevens zijn alleen toegankelijk voor de professioneel rechtshulpverlener die verantwoordelijk is voor uitvoering van het betreffende bezwaar of beroep.

Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Versturen van medische gegevens

Stukken met medische inhoud worden per email verzonden in het geval betrokkene een persoonlijk emailadres heeft doorgegeven. Via een beveiligde methode vindt verzending per email plaats, betrokkene ontvangt hierbij twee mails, één met een wachtwoord en één met een bijlage. Wanneer geen persoonlijk emailadres bekend is bij L&M worden stukken altijd per post verzonden. Bezwaar- en beroepsschriften bestemd voor UWV of de rechtsorganen worden – veelal aangetekend- per post verzonden,.

Welke stukken betreft het?

Het betreft hier opgestelde bezwaar- en beroepsschriften die regelmatig vergezeld van medische informatie die door behandelaren rechtstreeks, dan wel via betrokkene, aan L&M werden verstrekt met het oog op de procedure.

Wat zijn uw rechten?

Betrokkenen kunnen ons altijd vragen welke persoonsgegevens bekend zijn. Er bestaat inzagerecht, recht op correctie en verwijdering. Verwijdering is alleen mogelijk wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van de gegevens.

Betrokkenen kunnen ook recht uitoefenen op beperking van persoonsgegevensverwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht op bezwaar.

L&M reageert binnen een kalendermaand op een verzoek tot uitoefening van rechten.

In principe verstrekken wij de gevraagde informatie kosteloos en werken wij kosteloos mee aan de uitoefening van deze rechten.

Als er iets mis gaat, wat dan?

L&M gaat zo zorgvuldig en veilig als mogelijk is om met gegevens. Echter er kan iets mis gaan. Denk hierbij aan het verkeerd adresseren van een brief of email of gegevens die verloren zijn geraakt. In termen van privacy is dan sprake van een datalek. Natuurlijk is het van belang dat L&M daar zo snel mogelijk over geïnformeerd wordt om passende maatregelen te kunnen nemen. Als een datalek bij ons ontstaat dan informeren wij betrokkene(n) en ook de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met L&M

Voor vragen inzake de verwerking van persoonsgegevens, het uitoefenen van rechten en het melden van datalekken neem contact op met privacy@lenm-advies.nl of bel met ons kantoor in Heemstede, telefoonnummer 023-5474457

Advies sociale zekerheid
beheerPRIVACY STATEMENT