Algemene voorwaarden voor dienstverlening L&M sociale zekerheid

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening L&M sociale zekerheid

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: L&M sociale zekerheid voor training en advies over sociale zekerheid gevestigd: Spaarnzichtlaan 3 2101ZL te Heemstede verder te noemen L&M. Wederpartij: de partij waar L&M een overeenkomst mee heeft.
Overeenkomst: de overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, alsmede de aanbieding tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst (offerte).

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van L&M.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien L&M dit uitdrukkelijk en schriftelijk vermeldt of erkent.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met L&M, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden¬ of algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en maximaal 30 dagen geldig.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke opdrachtbevestiging van L&M aan Wederpartij en bij gebreke daarvan, doordat L&M met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de Wederpartij aanvangt.
3. Alle door L&M opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Door L&M opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is L&M gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht L&M niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Met uitsluiting van artikel 7:404 BW worden overeenkomsten enkel aangegaan met L&M en nimmer met een specifieke medewerker van L&M.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. L&M zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft L&M het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan L&M aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan L&M worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan L&M zijn verstrekt, heeft L&M het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
4. De door L&M gestelde termijn van nakoming van de verbintenissen uit een overeenkomst is een streeftermijn en geen fatale termijn. Nakoming kan in gedeelten geschieden.
5. Indien L&M door overmacht niet in staat is om binnen de overeengekomen termijn geheel, juist en deugdelijk na te komen, heeft L&M het recht om de overeenkomst te ontbinden, dan wel aan de Wederpartij een redelijke termijn mede te delen waarbinnen alsnog geheel, juist en deugdelijk nagekomen kan worden, een en ander zonder dat L&M gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, hoe ook genaamd.
6. Van overmacht aan de zijde van L&M is sprake, indien L&M na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, niet functioneren van computerapparatuur of -programmatuur, arbeidsongeschiktheid, storingen in de leveringen van energie, alles zowel in het bedrijf van L&M als bij door L&M ingeschakelde derden.
7. Indien door L&M of door L&M ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Wederpartij of een door Wederpartij aangewezen locatie, draagt Wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
9. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van de Wederpartij kan slechts geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door L&M. Bij wijziging van de overeenkomst op verzoek van de Wederpartij vergoedt de Wederpartij aan L&M de daarmee gepaard gaande (meer)kosten. Vertragingen als gevolg van de wijziging van de overeenkomst komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 5. Prijs en betaling
1. De prijzen zijn overeenkomstig de offerte. Ongeacht het bepaalde in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden en bij gebreke van een specifieke regeling is L&M gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
2. L&M is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan L&M, en dat in redelijkheid niet van L&M mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. L&M zal de op drachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. L&M zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
3. De facturen van L&M hebben een betalingstermijn van 15 dagen.
4. Indien Wederpartij een factuur niet binnen de gestelde termijn voldoet is hij over de openstaande factuur rente verschuldigd aan L&M, gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vermeerderd met twee procentpunten Tevens is Wederpartij aan L&M de buitengerechtelijke en gerechtelijke verhaalskosten verschuldigd. Bij de berekening van de wettelijke rente geldt een gedeelte van een maand als een volle maand. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden tenminste 15 procent van het nog verschuldigde bedrag te belopen, doch ten minste € 500,–.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door L&M geleverde zaken, waaronder alle materialen, rapporten, adviezen en ontwerpen blijven eigendom van L&M totdat de Wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met L&M gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Intellectuele eigendomsrechten op door aan Wederpartij verstrekte materialen, adviezen, rapporten en ontwerpen worden door L&M uitdrukkelijk gereserveerd voor de maker/auteur. Openbaarmaking en verveelvoudiging door Wederpartij van het hierboven genoemde is slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van L&M c.q. maker/auteur geoorloofd.
3. Rechten worden aan Wederpartij, indien schriftelijk overeengekomen, verleend of overgedragen onder de voorwaarde van voorafgaande en volledige betaling door Wederpartij.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, L&M gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en L&M zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is L&M niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8. Niet-overname personeel en relatiebeding
1. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van L&M, medewerkers van L&M of van ondernemingen waarop L&M ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
2. De Wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van L&M direct of indirect zaken doen met contractleveranciers en derden waarmee na tussenkomst en contractbemiddeling door L&M door Wederpartij zaken wordt gedaan. Dit betreft de activiteiten van toeleveranciers waarmee via het abonnement op L&M inkoop en support zaken wordt gedaan.
3. De onmiddellijk opeisbaar schadeloosstelling per overtreding van lid 1 of lid 2 in dit artikel bedraagt € 25.000,–, te vermeerderen met € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel 9. Beëindiging
1. De Wederpartij kan de overeenkomst niet opzeggen, ook niet tussentijds. De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW wordt uitgesloten voor professionele opdrachtgevers.
2. De L&M kan, in afwijking van artikel 7:408 lid 2 BW, iedere overeenkomst opzeggen tegen het einde van de lopende kalendermaand met inachtneming van één (1) maand.
3. Bij beëindiging van de overeenkomst door L&M is opdrachtgever in ieder geval vergoeding van honoraria en gemaakte kosten voor reeds door L&M verrichte werkzaamheden verschuldigd. Bij ontbinding, om welke reden dan ook, van de overeenkomst is de Wederpartij betaling van het volle loon en vergoeding van alle gemaakte kosten aan L&M verschuldigd.
4. Beëindiging geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat L&M gehouden is tot enige schadevergoeding.
5. Alle vorderingen die L&M in deze gevallen op de Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. L&M is jegens de Wederpartij uit hoofde van de tussen hen bestaande rechtsverhouding enkel aansprakelijk voor directe schade. L&M is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolg- en bedrijfsschade, inkomensverlies en/of omzetderving.
2. Indien en voor zover op L&M enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat op grond van de door L&M gehouden aansprakelijkheidsverzekering. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel dat de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot de waarde van de overeenkomst met een maximum van € 15.000,–
3. Opdrachtgever zal opdrachtnemer respectievelijk het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden of voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
4. L&M is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de onjuistheid van door of namens L&M verstrekte adviezen. L&M is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat L&M is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval L&M aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen L&M en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Breda.

“Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Amsterdam in het handelsregister”

Februari 2019

Advies sociale zekerheid
beheerAlgemene voorwaarden voor dienstverlening L&M sociale zekerheid